Podmienky užitia

Právne oznámenie

1. Editor webových stránok

Tieto webové stránky sú majetkom spoločnosti Ptáček - veľkoobchod, a.s., zapísaná na Krajskom súde Brno, spis. zn. oddiel B vložka 4169, ktorej hlavné sídlo sa nachádza na adrese: U Veľkej ceny 4, 623 00 Brno. Editorom webových stránok je interné oddelenie elektronického obchodovania online@ptacek.cz. Priame a trvalé úložisko dát je umiestnené na serveroch spoločnosti GRANDMEDIA s.r.o. .. Editor by rád návštevníkov týchto webových stránok upozornil na nižšie uvedené skutočnosti:

 

2. Užívatelia webových stránok

Používatelia webových stránok potvrdzujú, že majú zručnosti a prostriedky potrebné k návšteve a užívaniu týchto webových stránok. Používatelia webových stránok "akademie.ptacek.cz" potvrdzujú, že skontrolovali, že používaný počítačový systém neobsahuje žiadne víry a že je v perfektnom funkčnom stave. Užívatelia ďalej potvrdzujú, že si prečítali toto právne oznámenie a sľubujú, že ho budú rešpektovať.

 

3. Prístupné informácie a služby

Konkrétnym cieľom webových stránok "akademie.ptacek.cz" je dať širokej verejnosti k dispozícii informácie a služby. Časti obsahu vystaveného a služieb ponúkaných na webových stránkach "akademie.ptacek.cz" môžu pochádzať od externých poskytovateľov služieb a môžu byť prístupné buď priamo z webových stránok alebo prostredníctvom hypertextových odkazov na tieto webové stránky. Užívatelia potvrdzujú, že informácie a obsah, ktorý sa objavuje na webových stránkach dostupných prostredníctvom hypertextových odkazov, sú vo výlučnej zodpovednosti osôb, ktoré uvedené webové stránky spravujú. Spoločnosť Ptáček Veľkoobchod a.s. nezodpovedá ani za obsah webových stránok, z ktorých možno vstúpiť na webové stránky "akademie.ptacek.cz", ani za záväzky osôb / subjektov ponúkajúcich, poskytujúcich či sprostredkujúcich na takýchto webových stránkach služby.

 

4. Používanie informácií

Spoločnosť Ptáček aj napriek svojej veľkej snahe nemôže užívateľovi zaručiť, že poskytnuté informácie sú presné a úplné. Je zodpovednosťou každého užívateľa, aby informácie uvedené na webových stránkach "akademie.ptacek.cz" používal na základe jeho vlastného uváženia. Každý užívateľ používa webové stránky "akademie.ptacek.cz" na vlastné riziko. Preto spoločnosť Ptáček Veľkoobchod a.s. každému užívateľovi odporúča, aby si pred tým, ako prijme akékoľvek rozhodnutie, preveril informácie zistené z týchto webových stránok.

 

5. Obsah

Všetky údaje (textové, zvukové a obrazové), ktoré sa objavujú na webových stránkach "akademie.ptacek.cz" sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Ptáček Veľkoobchod a.s. a obsah týchto webových stránok je chránený autorskými právami spoločnosti Ptáček Veľkoobchod a.s. podľa autorského práva, najmä zákona č. 121/2000 Zb. Všetky práva sú vyhradené. Akákoľvek reprodukcia, zastúpenie alebo distribúcia obsahu webových stránok "akademie.ptacek.cz" na iné účely, než osobné, a to či vcelku alebo sčasti, prostredníctvom akéhokoľvek média alebo akýmkoľvek spôsobom, je zakázaná. Ďalej sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru stránok "akademie.ptacek.cz". Nerešpektovanie tohto zákazu predstavuje delikt, ktorý môže viesť k občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti osoby porušujúcej uvedený zákaz. Spoločnosť Ptáček Veľkoobchod a.s. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu stránok "akademie.ptacek.cz".

 

6. Názov a logo "Akadémie Ptáček"

Je prísne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ptáček Veľkoobchod a.s. použiť či reprodukovať názov "Akadémie Ptáček" a "akademi.ptacek.cz" alebo logo "Akadémia Ptáček" alebo akékoľvek iné logo, či už samostatne alebo v kombinácii, a to z akéhokoľvek titulu. Názvy a logá sú zapísané na Úrade priemyselného vlastníctva ako ochrannej známky. Majiteľom ochranných známok je spoločnosť Ptáček Veľkoobchod a.s ..

 

7. Hypertextové odkazy

Akékoľvek vytváranie hypertextového odkazu na stránku "akademie.ptacek.cz" je zakázané, okrem prípadov, kedy k tomu spoločnosť Ptáček Veľkoobchod a.s. dá písomný súhlas vopred. Existencia hypertextového odkazu zo stránky "akademie.ptacek.cz" na inú webovú stránku nepredstavuje odsúhlasenie takej stránky či jej obsahu. Spoločnosť Ptáček Veľkoobchod a.s. nemôže prijať zodpovednosť týkajúce sa informácií, názorov a odporúčaní vyjadrených týmito tretími stranami. Navyše je možné, že webové stránky "akademie.ptacek.cz" sú prepojené pomocou hypertextových odkazov s inými stránkami, bez toho aby o tom vedeli. Spoločnosť Ptáček Veľkoobchod a.s., nedáva oprávnenie k tomuto druhu odkazov a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za informácie prezentované na takýchto iných webových stránkach, za ich obsah a ich vzťah k spoločnosti Ptáček Veľkoobchod a.s .. Spoločnosť Ptáček Veľkoobchod a.s. nemôže brať zodpovednosť za súdne spory, ktoré prípadne vzniknú medzi partnerom a užívateľom. Konzultovaní partneri sú sami zodpovední za dodržiavanie podstaty regulácií, ktoré platia v kontexte služieb ponúkaných koncovým užívateľom / klientom, a obzvlášť za dodržiavanie zákonov a nariadení vzťahujúcich sa na dištančný predaj, ochranu spotrebiteľa, podvodnú alebo klamlivú reklamu, ceny a predpisom vyhovujúce kvalitu výrobkov.

 

8. Ochrana údajov

V prípade, že sa užívateľ stránok "akademie.ptacek.cz" pohybuje v časti určenej pre registrované osoby, je táto časť prístupná iba po registrácii príslušného užívateľa a zadaní užívateľského mena a hesla. Údaje poskytnuté užívateľom slúžia na personifikáciu týchto stránok a čerpaných služieb. V takom prípade má spoločnosť Ptáček Veľkoobchod a.s. právo používať užívateľom oznámené údaje pre marketingové účely v rámci Ptáček Veľkoobchod a.s. a také pre personifikáciu stránok "akademie.ptacek.cz" a príslušným užívateľom čerpaných služieb. Užívateľ, ktorý poskytol spoločnosti Ptáček Veľkoobchod a.s. vyššie uvedené údaje, môže byť spoločnosťou Ptáček Veľkoobchod a.s. kontaktovaný za účelom poskytovania informácií o výrobkoch a službách Ptáček Veľkoobchod a.s. a ďalších spoločností patriacich do skupiny Ptáček Veľkoobchod A.Ş .. V prípade, že sú pri registrácii na stránkach "akademie.ptacek.cz" vyžadované osobné údaje od užívateľa, riadi sa režim nakladania s nimi platnou právnou úpravou, najmä zákonom č. 101 / 2000 Zb. Spoločnosť Ptáček Veľkoobchod a.s. je registrovaná ako spracovateľ osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Zb. Poskytnutie informácií, ktoré sú označené na začiatku hviezdičkou (*), sú povinné; Ak tieto informácie neboli poskytnuté, nemôžu byť očakávania užívateľa uspokojená. V závislosti na okolnostiach majú užívatelia právo prístupu k týmto informáciám, majú právo vzniesť z oprávneného dôvodu námietky proti použitiu týchto informácií či námietky proti komerčnému využitiu formou primeho oslovenia skupiny používateľov (canvassing); ďalej môžu používatelia písomne ​​po spoločnosti Ptáček Veľkoobchod a.s. požadovať opravu, doplnenie, aktualizáciu, uzamknutie a odstránenie nepresných či neúplných informácií.

 

9. „Cookies“

Upozorňujeme užívateľa, že vstupom na webové stránky "akademie.ptacek.cz" a pri prechádzaní týmito stránkami sa ukladajú "cookies" informácie dočasne do pamäti a na ich hard disk. Užívatelia potvrdzujú, že boli informovaní o tom, že / webové stránky spoločnosti / Ptáček Veľkoobchod a.s. môžu dočasne uchovávať "cookies" na hard disku užívateľa v súvislosti s návštevou týchto webových stránok. "Cookies" sú malé dátové súbory, ktoré neumožňujú identifikáciu užívateľov, ale slúžia k zaznamenaniu informácií týkajúcich sa stránok navštívených užívateľom na Internete.

 

10. Formulár "prihláška"

Užívateľ, ktorý vyplnil prihlášku poskytol spoločnosti Ptáček Veľkoobchod a.s. vyššie uvedené údaje, môže byť spoločnosťou Ptáček Veľkoobchod a.s. kontaktovaný za účelom poskytovania informácií o výrobkoch a službách Ptáček Veľkoobchod a.s. a ďalších spoločností patriacich do skupiny Ptáček Veľkoobchod A.Ş .. V prípade, že sú pri zadávaní údajov do prihlášky stránkach "akademie.ptacek.cz" vyžadované osobné údaje od užívateľa, riadi sa režim nakladania s nimi platnou právnou úpravou, najmä zákonom č . 101/2000 Zb. Spoločnosť Ptáček Veľkoobchod a.s. je registrovaná ako spracovateľ osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Zb. Poskytnutie informácií, ktoré sú označené na začiatku hviezdičkou (*), sú povinné; Ak tieto informácie neboli poskytnuté, nemôžu byť očakávania užívateľa uspokojená. V závislosti na okolnostiach majú užívatelia právo prístupu k týmto informáciám, majú právo vzniesť z oprávneného dôvodu námietky proti použitiu týchto informácií či námietky proti komerčnému využitiu formou primeho oslovenia skupiny používateľov (canvassing); ďalej môžu používatelia písomne ​​po spoločnosti Ptáček Veľkoobchod a.s. požadovať opravu, doplnenie, aktualizáciu, uzamknutie a odstránenie nepresných či neúplných informácií.


HORE